#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com