#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
2.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
3.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
4.เด็กชาย ประเสริฐศักดิ์ กิ่่งก้าน
5.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
6.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง วรัญญา มัดหา
2.เด็กหญิง กุลจิรา ศิลาชัย
3.เด็กชาย เกียรติพงศ์ เทียบทอง
4.เด็กชาย วรากร ศรแก้ว
5.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ เทศกูล
6.เด็กชาย ศิรวิทย์ ถุงจันทร์
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2.นางสาว ราวดี มะปราง
3 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
3.เด็กหญิง สินีรัตน์ บุญลี
4.เด็กหญิง อรปภา ไชยสุวรรณ
5.เด็กหญิง ขวัญฤดี บุญตา
6.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธิ์ทอง
2.เด็กชาย วิศิษฏ์ โพธิ์ทอง
3.เด็กชาย คเณศ บุญไทร
4.เด็กชาย กฤตภัค นิลจำปา
5.เด็กชาย ปัญญพัฒน์ แก้วธรรม
6.เด็กชาย ญาณวุฒิ จันหงษา
1.นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
3.สิบเอกหญิง จินตรหรา อุปสุข
5 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
3.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
4.เด็กหญิง ศุทธิรักษ์ งามเชื้อ
5.เด็กหญิง ญมลพร คัลไลลักษณ์
6.เด็กหญิง กรจิรา จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
6 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย พชรพล บริบูรณ์
2.เด็กชาย กิตติภพ โทแก้ว
3.เด็กชาย ธนกร บาซอรี
4.เด็กหญิง ปรียามาศ รอดมาลี
5.เด็กหญิง อาทิตยา โพธิ์มูล
6.เด็กหญิง กิตติพร ด่านกำเนิด
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
3.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
7 โรงเรียนโนนสูง
1.นาง เชาวณี อินวันนา
8 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พวงผกา อินโบราณ
2.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
4.เด็กชาย คมสัน ชายเพชร
5.เด็กชาย ภานุพงษ์ เทศมาตร
6.เด็กหญิง ภารดี วันทรวง
1.นาง จันทร์ปภัสสร มณีบุญ
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
9 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย วทัญญู แก้วธรรม
3.เด็กชาย วิวรรธน์ วรรณทอง
4.เด็กชาย ธนกฤต วรรณทอง
5.เด็กชาย อภิชาติ ตามตะขบ
6.เด็กชาย ฉันทวัฒน์ ผิวอ่อน
1.นาย สุธีร์ บุญโต
2.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
3.นาง พัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ปิติภ้ทร ไชยทอง
2.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์อุดม
3.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูลแลน
4.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
5.เด็กชาย วินสตั้น ไชยทอง
6.เด็กชาย ณฐกร อุปสุข
1.นาย วัชระ ดวงพล
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
3.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
11 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
2.เด็กชาย ทินกฤต คำลอย
3.เด็กชาย ธีรภัทร์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ธนากร ไชยสุวรรณ
5.เด็กชาย ทักษดนย์ พิลาขวัน
6.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
2.นาย บุญชม ใยขันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com