#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
3.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ นิลพัฒน์
2.เด็กหญิง เกศสุดา พานจันทร์
3.เด็กหญิง วรัญชลี ดวงมณี
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนวงค์
2.เด็กชาย ประทีป สุนทมาตย์
3.เด็กชาย พุฒิพงษ์ แซ่จ๋าว
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
4 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ภูธฤทธิ์ สาริยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ กงศรี
3.เด็กหญิง ยุภารัตน์ มุ่งมาตร
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
5 โรงเรียนโนนสูง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com