#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สรรพสิทธิ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
4.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
5.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
6.เด็กชาย สรรพสิทธิ์ ไชยสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาณุุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย จิราวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สายเสนีย์
4.เด็กชาย กฤต สุขเสริม
5.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
6.เด็กชาย ศุภกร คำหล้า
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
3 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
4.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
5.เด็กหญิง พัทธิดา ดีโสม
6.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
3.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
4 โรงเรียนโนนสูง
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
2.นาย อนุสรณ์ โทแหล่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com