#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
2.เด็กหญิง ชนิฏา ละออพงษ์
3.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
4.เด็กหญิง พรรณษา แสงชัย
5.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
6.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
7.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
8.เด็กชาย ภูริ รักสัตย์
9.เด็กชาย ขวัญชัย ล่องหน
10.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
1.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
2.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
3.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com