#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง เณตรศรา มุ่งมาตย์
2.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
2.เด็กชาย วรพล สวนแย้ม
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
2.เด็กหญิง อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
4 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ นักใจธรรม
2.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
5 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ ตำหนิชาติ
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
6 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย วีรภัทร์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง โสภิดา อนุลีจันทร์
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
7 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
2.เด็กหญิง ปิยมน ปานทอง
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
8 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย เอกราช กล่ำพุก
2.เด็กหญิง ภนิดา สังฮ้อ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
9 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
2.เด็กชาย มงคล เก่งมนตรี
1.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
2.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำแก้ว
2.เด็กหญิง ยุพา ไชยทอง
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
11 โรงเรียนโนนสูง
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พัสภรณ์ พิมมาศ
2.เด็กชาย อนุชา สุพงษ์
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com