#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง กัญชพร บุญน้อย
1.นางสาว ราวดี มะปราง
3 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย สุปรีชญา เชื้อหอม
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
4 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงค์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา ่อุปสุข
6 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
7 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
8 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
9 โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง กนกอร สุรกา
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย พาโชค พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
11 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สุรบดินทร์ นามเมือง
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com