#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง วิภาดา บุญน้อย
1.นางสาว ราวดี มะปราง
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ดีลาส
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
3 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อัญญา พันธ์ดี
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
4 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อินทิรา ตุมชาติ
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
5 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธเนศ น้ำนวล
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
6 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตภัทร สุโท
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
7 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน
1.นาย สุนทร ทองนวล
8 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
9 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุนันทา อุทธา
1.นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
10 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชมพูนุช บุญตา
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
11 โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
12 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง อภิชญา เทศกูล
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ไสว
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
14 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สายใจ สายเนตร์
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com