#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย นรินทร กลับสูงเนิน
2.เด็กชาย กนกศักดิ์ โคเงิน
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
2.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยทอง
2.เด็กชาย จิรภาส มุ่งมาตย์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
4 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง เกตุสุดา โสมสัย
2.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ธีรพล สุพงษ์
2.เด็กชาย บุรินทร์ บุญรินทร์
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
2.นาย ขวัญชัย พิมมาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com