#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ภานุเดช แก้วกัญญา
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
2 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย กิติวัฒน์ สินวิวัฒน์
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
3 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย วรภัทร เกิดกล้า
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
5 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วิชาชัย ไชยนรา
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
6 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
7 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ทวีรัตน์ เชิงชัยภูมิ
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ อังคพนมไพร
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
9 โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง พรรธิกา ขันคำ
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
10 โรงเรียนโนนสูง
1.นาง เชาวณี อินวันนา
11 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ ไสว
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com