#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณัชชา มณีวรรณ
1.นาง จินตนา บุญทองเพชร
2 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วันวิสา จำปา
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
3 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
5 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง สิลาภรณ์ จันทร์ถา
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
6 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ เชิงชัยภูมิ
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
8 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
9 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย กฤษณพล จันทร์โท
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
10 โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
11 โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ช้อนศรี
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
12 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สราวุฒิ พิมมาศ
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ เทือกทา
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com