#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลรัง
2.เด็กหญิง สุพัตรา บุญสุวรรณ
3.เด็กชาย ฐิติ บุญศรี
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา วันคาร
2.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง
3.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
2.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
3 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
2.เด็กหญิง นิตยา วรรณทอง
3.เด็กหญิง ณัฐภัทร ชัยมงคล
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
4 โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตน์
2.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
3.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com