#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง นารดา ซุยโล้น
2.เด็กหญิง นวพร พาประจง
3.เด็กหญิง พัชราวรรณ บัวดก
4.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ปราจันทร์
5.เด็กหญิง ปริชญา ทองมะณีย์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
2 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงศ์พิทักษ์
4.เด็กหญิง กุลยาภรณ์ ประดับสุข
5.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
3 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง หัชชพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ พิเคราะห์
3.เด็กชาย พันธวัสส์ โพธิ์เตี้ย
4.เด็กหญิง ภูริชญา ประภาไส
5.เด็กหญิง สิริรัตน์ แก้วทองคำ
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
2.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง มาริสา พันธุรัตน์
2.เด็กหญิง ญานิศา นาแซงศรี
3.เด็กหญิง จิดาภา ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง ปาลิตา มิ่งเมือง
5.เด็กหญิง อริศรา อุปเท
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com