#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุวรรณ์
2.เด็กหญิง นิศาชล เงินนา
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ สะอาด
4.เด็กหญิง ธนัญญา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง วนิดา พิมูลชาติ
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
2.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
2 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง มนธิดา อุปละ
4.เด็กหญิง ฐืตารีย์ สำเร็จผลดี
5.เด็กหญิง เกวลิน จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จิระนันท์ โพธิ์พันธ์
3 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
3.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
4.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงษ์
5.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิสาร
2.เด็กหญิง ปาลิตา ลาภบุญ
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
4.เด็กหญิง นฤมล ศรีดาโคตร
5.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
5 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง รัตนาวดี อุปสุข
2.เด็กหญิง โยษิตา มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
5.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com