#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ออมสิน บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
3.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล
4.เด็กหญิง พิมนภา บุญเฟรือง
5.เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญเฟรือง
1.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
2.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
2 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ใจกล้า
3.เด็กหญิง ปุณยวีร์ เตชะวันโต
4.เด็กหญิง สุพัชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง สุจิตรา สินศิริ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
3 โรงเรียนโนนสูง
1.นาย อนุสรณ์ โทแหล่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com