#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร สายจันทร์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง พิสมัย นันทร
3 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
4 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง กุศลิน สีสิงห์
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
5 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
6 โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
7 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ จันดี
1.นางสาว วาสนา วาศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com