#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ณัฐชา พวงมะลิ
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สาวิตรี มูลทุลี
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กันติชา ศรีจันทร์
1.นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
4 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง จริยา แก้วธรรม
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com