#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ เจ๊กตี่
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
2 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง เขมิกา ดีอก
2.เด็กชาย จักรภัทร อุตมะ
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
2.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
3 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
4 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง พิยาดา ส่งเสริม
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใจหาญ
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
2.นาง ปารียา แก้วธรรม
5 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา นะถา
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จริน ปะปาลี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขจรเนตร
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
7 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
8 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ชิณวัตร ศรีมงคล
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุปสุข
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง จิตติมา นมตรีวงษ์
9 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ปณิธาน บัวลา
2.เด็กหญิง กุลกัลยา ทองปริน
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
10 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
2.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง นวพร สุนทร
11 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิ์ธัช อนันต์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค บุรมศรี
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นาง ดรุณี พันธโคตร์
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง จิราภัทร วงษ์ชัย
2.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
13 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมสิทธิ์
2.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว สุพัตรา บุญฤทธิ์
14 โรงเรียนโนนสูง
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วันนิสา สินศิริ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพงษ์
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
16 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง รัชนี ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ปรัชญา ขจรโมทย์
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com