#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง เปรมวดี บุญเฟรือง
2.เด็กชาย จิณณวัฒน์ เจ๊กตี่
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระลาม
2.เด็กหญิง กมลชนก รัตนจันทรา
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
3 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
2.เด็กชาย ศุภชัย เชื้อหอม
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
4 โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
2.เด็กชาย จิรศักดิ์ กาละพันธ์
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
5 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศวิตา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาสวิชณ์ น้ำนวล
2.เด็กหญิง นวนันท์ นาคศรี
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
7 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง พิยดา ทันงาม
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
8 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย เพชรรัตน์ สายจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
9 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อนุวัตร คุ้มโนนคร้อ
2.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย ลำปาง คำ่คูณ
10 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินโบราณ
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
11 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย รัชพงษ์ ศิรินัย
2.เด็กหญิง วัชรีพร ชูผล
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นาง ดรุณี พันธโคตร์
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
2.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
1.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
2.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
13 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง พิมพิกา อินธิเดช
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
2.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
14 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย อดุลวัช แก้วรักษา
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จีระนันท์ โพธิ์พันธ์
15 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สมานทอง
2.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
16 โรงเรียนโนนสูง
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย กัมปนาท แสงจันทร์
2.เด็กหญิง อภิญดา นาแซงศรี
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
18 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิษา นันทสิงห์
2.เด็กชาย ไชยณุวัตร ไชยสุวรรณ
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com