#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วริศรา เสาไธสง
2.เด็กหญิง อรปภา ไชยทอง
3.เด็กหญิง นพวรรณ นพวงศิริ
4.เด็กหญิง รัชนีวรรณ บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง กาญจนา เกิดกล้า
6.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ บุญสูง
7.เด็กหญิง จตุพร นิระภัย
8.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พูลสวัสดิ์
9.เด็กหญิง สุภนิดา สีดาชาติ
10.เด็กชาย ภาคภูมิ เพียรนอก
1.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
2.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
3.นาย วิษณุ สุพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com