#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ปรียาภัทร์ บรรดาศักดิ์
2.เด็กหญิง จิราพร ฮมภาราช
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เที่ยงนิน
4.เด็กหญิง พาณิภัค ศรีกาลัง
5.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
6.เด็กหญิง วิภารัตน์ บุญเฟรือง
7.เด็กชาย ธีรภัทร ธรรมจันทร์
8.เด็กชาย ธนชัย บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง กนกวรรณ นนท์ศิริ
10.เด็กหญิง สุภาพร พานจันทร์
11.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ สิงห์ขร
12.เด็กหญิง นฤมล ทำพันธ์
13.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ บุญเฟรือง
14.เด็กหญิง พรชิตา มิ่งเมือง
15.เด็กหญิง อริสา บุญเฟรือง
1.นางสาว จันทร์เพ็ญ แสนสนุก
2.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
3.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
2.เด็กหญิง รัตมนี น้ำกรอง
3.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
4.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
5.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
6.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
7.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
8.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
9.เด็กหญิง วลัยพร อุ่นคำ
10.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
11.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
12.เด็กหญิง กันยาวีร์ คำใส
13.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
14.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
15.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
3.นาย สมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
4.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
3 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง กัณฐิกา แทนคำ
2.เด็กหญิง ประภัสสร วันกิจ
3.เด็กหญิง พัชรี อุประพงษ์
4.เด็กหญิง ญาณิศา โทชาติ
5.เด็กหญิง ภัทรวดี สระบุรี
6.เด็กชาย นพกร ทรงงาม
7.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วธรรม
8.เด็กหญิง อมรรัตน์ ศรีแก่
9.เด็กหญิง จารุวรรณ ยงคง
10.เด็กหญิง วิภารัตน์ ใช้ชาญวงษ์
11.เด็กหญิง กีรติกา หนองเทา
12.เด็กหญิง วรรณีนุช เสียงเลิศ
13.เด็กหญิง ภัทราพร จันทร์เพ็ญ
14.เด็กหญิง วรัมพร ชูกลิ่น
15.เด็กหญิง พัณณิตา สีไสย
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
4.นางสาว สุภาวดี บุญลี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com