#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ จันคณา
2.เด็กหญิง ่พรสุดา บุตรมณี
3.เด็กหญิง ณัฐธินี คำนึงผล
4.เด็กหญิง ิุอุบลวรรณ วิเศษกสิกร
5.เด็กหญิง นิษฐา ประเสริฐสิน
6.เด็กหญิง โยษิตา แถบหอม
7.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
8.เด็กหญิง เปรมฤดี ศรีวงค์
9.เด็กหญิง ทักษพร น้ำกรอง
10.เด็กหญิง น้อย สายจันทร์
11.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายจันทร์
12.เด็กหญิง กนกอร บุญสุวรรณ
13.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญยง
14.เด็กหญิง สุนิสา ไชยทอง
15.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
2.นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
3.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
4.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com