#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ ตุมชาติ
2.เด็กหญิง วริษา อินโบราณ
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ ปานพราย
2.เด็กหญิง เรวดี ระแสนพรหม
1.นาย นพดล หรรษา
3 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ไชยวงค์
2.เด็กหญิง อรชา เกิดกล้า
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นาย สำเนียง ทองแย้ม
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัลลภากร บุญเฟรือง
2.เด็กชาย จักรธร หวังผล
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
5 โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
6 โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง อทิตตยา สายจันทร์
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ เคารพ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
7 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ กลิ่นมาลัย
2.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
8 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อาภัสรา คูณชัย
2.เด็กหญิง จรรยา ศรีแย้ม
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
9 โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ขึ้นพล
2.เด็กหญิง เพลินพิศ นันทะสิงห์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
10 โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
2.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว สุพัตรา บุญฤทธิ์
11 โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุนิสา รสชุ่ม
2.เด็กชาย ชินดนัย ครรไลลักษณ์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
12 โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง สลิษา โสมเกตริน
2.เด็กหญิง ไพริน พิมมาส
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com